Conversal Logo

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 2 oktober 2020.

1. Welkom

Wij zijn Conversal, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Boekhoutstraat 121, 1790 Affligem, met ondernemingsnummer 0848.529.769. Ons contacteren kan via deze weg.

In deze algemene voorwaarden worden de spelregels beschreven op basis waarvan wij (als dienstverlener) diensten aan u (als klant) zullen leveren. Ze zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle intellectuele eigendomsrechten die Conversal commercialiseert, waaronder alle verbonden entiteiten, producten, merken en handelsbenamingen waar Conversal de controle over heeft.

U aanvaardt deze algemene voorwaarden door een bestelling bij ons te plaatsen, een offerte goed te keuren, of een overeenkomst met ons te ondertekenen.

In ons Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

2. Onze samenwerking

2.1.  De tarieven

In principe worden onze diensten geleverd aan een vast uurtarief van 79,00 euro, exclusief BTW. Externe kosten worden u doorgerekend.

Bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar is er een indexatie of prijsaanpassing van deze tarieven mogelijk, waarvan u tijdig op de hoogte gesteld wordt.

2.2 De offerte

Als u interesse heeft in onze diensten, stellen wij graag een vrijblijvende offerte op met een overzicht van uw wensen, onze tarieven, en een eventuele kostenraming. Deze offerte blijft gedurende één maand geldig.

Van zodra u onze offerte zonder meer goedkeurt, zijn zowel wij als u gebonden door de voorwaarden die in de offerte worden weergegeven. Wij gaan vervolgens aan de slag binnen het kader van onze afspraken.

Hierna kan u nog gedurende één week de bestelling annuleren, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan 25% van de totale kostprijs vermeld in de offerte.

Als er een voorschot werd bepaald, beginnen wij pas met onze prestaties na ontvangst van dit voorschot.

2.3  Onze uitvoering

Wij zullen op een professionele manier de nodige inspanningen leveren om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij uw wensen te laten aansluiten. Hiervoor kunnen wij ook samenwerken met andere dienstverleners.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website leggen wij één of meerdere basisontwerp(en) ter goedkeuring aan u voor. Na ontvangst van uw opmerkingen op het basisontwerp (voor zover u deze overmaakt binnen een redelijke termijn), voltooien wij de website op basis van uw eventuele feedback.

Wij zorgen ervoor dat uw website correct wordt weergegeven in de recentste stabiele versie van de op dat ogenblik meest gebruikte webbrowsers, gedurende een termijn van 3 maanden na definitieve oplevering.

2.4 Uw verplichtingen

Soms moeten wij over bijkomende informatie beschikken vooraleer wij onze overeenkomst kunnen uitvoeren, zoals algemene gegevens, tekst of beeldmateriaal.

Indien u noodzakelijke informatie niet tijdig bezorgt, kunnen wij de overeenkomst opschorten. De eventuele kosten die uit deze vertragingen voortvloeien, zullen aan onze gebruikelijke tarieven doorgerekend worden.

Als u herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, hebben wij het recht om onze overeenkomst eenzijdig te verbreken, onze prestaties stop te zetten, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn.

Wij kunnen onze overeenkomst met onmiddellijke ingang stopzetten indien u zich in staat van faillissement bevindt, uitstel van betaling heeft aangevraagd, of het vrije beheer van uw vermogen heeft verloren.

Het is belangrijk om ons op de hoogte te houden van elke wijziging van gegevens of contactinformatie. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

2.5 Niet-afwerving

Tijdens de duurtijd van onze samenwerking en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, zal u, direct of indirect (inclusief de aan u verbonden entiteiten), geen werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers van ons, ongeacht hun statuut, rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op hun aanwerving, tewerkstelling, of samenwerking onder eender welke vorm.

Bij schending van dit niet-afwervingsbeding zal u gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de totale brutovergoeding die door ons verschuldigd was aan de afgeworvene voor zijn of haar diensten gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd ons recht om in geval van een grotere schade de effectief geleden schade te vorderen.

3. Het resultaat

3.1.  De termijnen

Hoewel uitvoeringstermijnen slechts indicatief zijn en niet bindend, zullen wij ons uiteraard inspannen om onze diensten binnen een redelijke termijn te leveren. Een verlenging van een vooropgestelde leveringstermijn kan echter geen recht geven op een annulering van de opdracht of een compensatie.

Wij zijn op werkdagen beschikbaar voor ondersteuning tussen 8u30 en 17u. Wij streven ernaar om alle meldingen binnen een redelijke termijn te behandelen.

3.2.  De oplevering

De website wordt pas online geplaatst na uw akkoord. Na publicatie op het internet volgt er een garantieperiode van 6 maanden voor het wegwerken van eventuele bugs, waarna de website definitief is opgeleverd. Bijkomende aanpassingen worden steeds gefactureerd aan ons vast uurtarief.

Technische problemen kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. U zal zelf instaan voor de installatie van de nodige mechanismen voor beveiliging, bewaring en herstelling van gegevens.

Wij hebben het recht om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde eindproducten als referentie voor het aantrekken van nieuwe klanten, inclusief de vermelding van uw onderneming en logo in onze (online en offline) portfolio’s.

3.3 De facturatie

Wij maken u periodiek en conform onze afspraken een factuur over voor de geleverde prestaties. Deze zijn betaalbaar binnen een termijn van 21 dagen, of kunnen geprotesteerd worden binnen 8 dagen na ontvangst.

Indien u een factuur niet tijdig betaalt zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn op het gefactureerde bedrag, volgens de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand in handelstransacties. Daarnaast wordt er voor de laattijdigheid een forfaitaire administratieve vergoeding in rekening gebracht van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 200,00 EUR.

Bij gebreke aan tijdige betaling hebben wij het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn.

Als onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en nalatigheidskosten) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

4. Aansprakelijkheid

4.1.  Overmacht

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

4.2.  Relaties met derden

Voor zover wij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

4.3.  Tekortkomingen

Wij streven naar een zo goed mogelijke beschikbaarheid (uptime) van onze eigen diensten en een optimale integratie met externe diensten, maar kunnen dit niet garanderen.

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons te wijten is, kan u ons hiervoor schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

U zal ons vrijwaren voor elke vordering (hoofdsom, interesten en kosten) in verband met zaken waarvoor u zelf hoort in te staan.

4.4.  Gebruik van de website

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het door u aangeleverde materiaal dat op de website wordt geplaatst. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie die door u werd aangeleverd of door u zelfstandig op de website wordt aangebracht.

U hoort zelf in te staan voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en rechten om materiaal op uw website te plaatsen, waaronder links naar externe websites. Wij dragen geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud, gegevensverspreiding of publicaties op uw website. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes in dit verband behoren tot uw verantwoordelijkheid.

Informatie die u via het internet verzendt of op uw website plaatst, kan door derden onderschept en opgeslagen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het verzenden van eventuele vertrouwelijke of geheime informatie.

Ook als uzelf niet de gebruiker bent, blijft u aansprakelijk voor het rechtmatig en redelijk gebruik van de geleverde diensten en goederen. Bij een ernstig vermoeden van misbruik, buitensporig gebruik (fair use), of van onwettige activiteiten hebben wij het recht om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding voor eventuele schade. Indien wij hierdoor enige schade ondervinden, zal deze op u verhaald worden.

5. Intellectuele eigendom

Wij investeren veel tijd, energie en middelen in het vervaardigen van een unieke website op uw maat. Al de materialen die wij in dit kader aanleveren, mogen dan ook enkel met onze toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor deze gemaakt zijn. U stemt in met een verwijzing naar Conversal als webdesigner onderaan de door ons ontwikkelde websites, dewelke niet zonder onze toestemming verwijderd mag worden.

U krijgt een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle codes die door ons voor de website ontwikkeld worden, voor eenzelfde duurtijd als deze voor de bescherming van de code door het geldende auteursrecht. Het gebruiksrecht wordt pas aan u overdragen na volledige betaling van onze factuur.

Als wij een schending vaststellen, hebben wij het recht hiervoor een redelijk vergoeding in rekening te brengen. Wij hebben het recht om onze intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij blijven altijd eigenaar van al onze intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder de door ons verstrekte materialen, ideeën, concepten of ontwerpen, alsook onze auteursrechten, naburige rechten, know-how, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, domeinnamen, bronbestanden, rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Voor zover wij beroep doen op materiaal aangeleverd door derden, zal uw gebruikslicentie afhankelijk zijn van de voorwaarden verbonden aan de relevante licentie van deze externe leverancier.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover u persoonsgegevens door ons of een externe partner laat verwerken, zijn wij louter een ‘verwerker’ van deze gegevens en doen wij dit op zorgvuldige wijze. U blijft de ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die u ons geeft. U dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal na te leven.

De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan wij als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor u optreden worden gespecifieerd in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden, dat hier een integraal deel van uitmaakt.

In het kader van de diensten die wij voor u verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die u ons opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met u uit te voeren.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons afzonderlijk Privacybeleid.

7. Voortdurende samenwerking

7.1.  Uw domeinnaam

Wij bieden de mogelijkheid om uw domeinnaam te registreren en te beheren bij een gespecialiseerde partner op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de beheerovereenkomst van toepassing zijn. De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

7.2.  De hosting

Wij bieden de mogelijkheid om uw website te hosten bij een gespecialiseerde partner op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de domeinnaamovereenkomst van toepassing zijn. De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

U staat zelf in voor de inhoud alsook de overdracht van de website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Onze eventuele bijstand wordt aan het gebruikelijk uurtarief aangerekend.

7.3.  Het onderhoud

Wij bieden de mogelijkheid om uw website door ons periodiek te laten onderhouden en om ondersteuning te bieden op basis van een contract van onbepaalde duur. Deze zijn steeds opzegbaar, mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de onderhoudsovereenkomst van toepassing zijn.

7.4.  De marketing

Wij bieden de mogelijkheid om u bij te staan bij de marketing en commercialisering van uw website op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, en is vanaf de eerste verlenging per kwartaal opzegbaar. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de marketingovereenkomst van toepassing zijn.

De weergave van een advertentie op het internet wordt verzorgd door een gespecialiseerde partner, en is onderworpen aan de voorwaarden en richtlijnen van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

8. Algemene bepalingen

8.1.  Overdacht van rechten

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

8.2.  Ongeldigheid

Als een artikel uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. In onderling overleg zal de vernietigde bepaling vervangen worden door een artikel dat het dichtst bij de geest van het ongeldig verklaarde artikel aanleunt.

8.3.  Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die hiermee verband houden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde uitsluitend bevoegd.

Bijlage gegevensverwerking

1. Verwerker

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van de klant, bestaande uit alle informatie op basis waarvan een natuurlijk persoon identificeerbaar is.

Als verwerker kunnen wij instaan voor de bewerking van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, bestaande uit onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke staat de klant in voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, en dient deze de nodige waarborgen te treffen voor de verwerking ervan.

2. Verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor zover als nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met de klant. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de geldende privacywetgeving en louter op schriftelijke instructie van de klant. De klant staat er voor in dat de gegeven instructies in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving.

Wij hebben het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens beroep te doen op professionele partners die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerken. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Onze aansprakelijkheid in het kader van de gegevensverwerking is beperkt volgens de bepalingen vervat in artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden.

3. Veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang. De klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende beveiligingsmaatregelen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens door de klant.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens. Vooraleer persoonsgegevens te delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, vereisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering volgens het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Van zodra wij kennis hebben genomen van een datalek zullen wij de klant binnen een redelijke termijn hiervan op de hoogte brengen, zodat deze in staat is om aan de meldingsplicht onder de privacywetgeving te voldoen. Deze kennisgeving zal onder meer een omschrijving van het datalek omvatten, de aard van de inbreuk, wanneer het datalek heeft plaatsgevonden, alsook een vermelding van de technische maatregelen die wij genomen hebben om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

4. Bijstand

Wij verlenen de klant als verwerkingsverantwoordelijke voor zover als mogelijk bijstand door het beschikbaar stellen van informatie bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen in het kader van de privacywetgeving, waaronder:

  • het naleven van de rechten die elke betrokkene heeft waarvan er persoonsgegevens worden verwerkt;
  • het uitvoeren van een data protection impact assessment om het effect van de verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens te kunnen beoordelen;
  • het uitvoeren van een audit, voor zover alle kosten hieromtrent door de klant gedragen worden.

Wij zullen de klant op de hoogte brengen van verzoeken die een betrokkene rechtstreeks aan ons richt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor de klant verwerkingsverantwoordelijke is.

5. Geheimhouding

Wij verbinden ons ertoe alle persoonsgegevens met een vertrouwelijk karakter confidentieel te houden, ook na de beëindiging van de overeenkomst met de klant. Onze medewerkers die toegang hebben tot deze persoonsgegevens zijn ook door deze geheimhouding gebonden en dienen zich te onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden.

Deze verbintenis verhindert niet het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening, voor zover de bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of een gerechtelijke procedure, of voor zover deze informatie publiekelijk beschikbaar is.

6. Duur

Onze verbintenissen op basis van deze Bijlage Gegevensverwerking blijven van kracht voor zolang wij toegang hebben tot de desbetreffende persoonsgegevens. Bij de beëindiging van de overeenkomst met de klant is de klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van de persoonsgegevens.

Van zodra de bewaring van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht zullen wij deze binnen een redelijke termijn verwijderen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van onze verbintenissen te bewijzen, om te voldoen aan wettelijke vereisten, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly